Рецензии

От полк. доц. д-р Иван Христозов

В книгата е обобщен опита на автора от работата му по изграждане и поддържане на Web сайтове и по осигуряване на тяхната видимост в българското интернет пространство. Тя е посветена на безспорно актуален проблем, тъй като понастоящем информацията, съхранявана във Web страниците, е един от инструментите за манипулация на съвременното общество и оръжие в операциите от хибриден характер.

Разгледани са принципите на работа и архитектурата на машините за търсене, основните алгоритми, операторите и командите за търсене. Предложена е концепция и план за оптимизация на Web сайт с цел ускоряване на неговото търсене в Internet. Разработени са препоръки по създаване на Web съдържание и по неговото форматиране. Показани са основните параметри на даден сайт, начините за тяхното измерване и за подобряване на скоростта на отваряне на сайта. Осветлени са някои въпроси по осигуряване на сигурността на Web сайтовете. Определени са критериите и начините за измерване на ефективността на търсене на Web сайтове.

При написване на книгата авторът е използвал съвременни документи, публикации на известни автори и източници на информа­ция от Интернет от областта на изграждането и поддържане на Web сайтове.

Представените постановки от усъвършенстване на видимостта и ускоряване на търсене на Web страници са проверени и са се доказали в практиката. Добро впечатление прави, както пълното познаване и прилагане на методите и средствата в това направление, така и липсата на претенции за абсолютна изчерпателност, пълнота и завършеност на изготвените препоръки. Напротив, авторът навсякъде подчертава, че същите следва непрекъснато да бъдат развивани и усъвършенствани в съответствие с новопоявили се тенденции.

Книгата е написана на достъпен, литературно правилен език, изпълнен с технически термини. Тя съдържа както теоретични постановки, така и много практически примери, показващи как посредством свободно достъпни инструменти да бъде разработен Web сайт, който лесно и бързо да бъде намиран и класиран в Internet пространството.

Използват се някои чуждици от областта на информационните системи и компютърни мрежи, получили гражданственост у нас. Считам, че това няма да представлява проблем за евентуалните читатели, които вероятно ще бъдат специалисти в областта на изграждане и поддържане на Web сайтове.

Книгата може да се използва като настолен наръчник на ръководния състав и персоналът, занимаващ се с публични комуникации и връзки с обществеността, планиране и водене на информационни операции, както и за обучение по изграждане и оптимизиране на Web страници.

Полк. доц.  д-р Иван Христозов
Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия
„Г. С. Раковски“

Рецензия на доц. д-р Бранимир Жеков

В средата на 90-те години на миналия век в развитието на интернет-технологиите се появява ново направление – оптимизи­рането на сайтове за търсещите машини. От тогава разбирането и осъзнаването на необходимостта и важността от повишаване на ранга и видимостта на даден уебсайт в резултатите на търсещите машини непрекъснато нараства и предопределя появата на технологията ЅЕО (Ѕеаrсh Еngіnе Орtіmіzаtіоn), включваща в ceбe cи peдицa отделни, но взаимосвързани услуги.

На този проблем е посветен трудът „SEO-оптимизация за търсещи машини” с автор полк. доц. д-р Петко Димов. Авторът е представил научно-приложна информация за факторите, които оказват влияние при класиране на уебсайтовете в българското интернет пространство, в това число на институционални уебсайтове в сферата на сигурността и отбраната.

Актуалността на темата се потвърждава и от факта, че технологията SEO намира приложение и за манипулация на съвременното дигитално общество, като част от хибридните асиметрични заплахи. В специализираната литература са налични редица подобни разработки, но в настоящият труд авторът разглежда тяхното актуално състояние, като е отделено особено внимание на възможностите за защитата на националната сигурност в българското интернет пространство.

На базата на свободни онлайн инструменти, са разгледани някои теоретични положения, богато илюстрирани с конкретни практически примери. Като слаба страна на пособието може да бъде посочено допускането на някои граматически грешки и термино­логични неточности в областта на информационните технологии.

Материалът е структуриран съгласно учебната програма на курс “SEO-оптимизация за търсещи машини”, организиран в Института за перспективни изследвания за отбрана и може да служи за учебно помагало. Подходящ е за експерти в областта на националната сигурност, специалисти, работещи в сферата на стратегическите комуникации, връзки с обществеността и информационните операции.  Достъпният език, на който е написано пособието и многобройните примери, го правят интересно и за широк кръг от читатели, интересуващи се от повишаване на ранга и видимостта на уебсайтове и класирането им в търсещите машини.

доц. д-р Бранимир Жеков,

Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия
„Г. С. Раковски“

Рецензия на инж. Момчил Марчев

Познавам Пето Димов от времето на първия курс по SEO в софтуерна академия „Телерик“, когато участва в неговата организация. От тогава до сега авторът е натрупал значителен практически опит в областта на оптимизацията на сайтовете и управление на онлайн репутацията в сферата на националната сигурност, които е събрал в настоящият труд. Нещо повече, той е успял да преразкаже сложната мултидисплинарна материя по един разбираем и интересен начин. Пожелавам му успех в областта на науката, а на читателите приятно четене.

Инж. Момчил Mapчeв управител на SEO и ORM компаниите Human Digital Marketing and Communications и Digital Extreme.