SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини

Електронният учебник е интерактивно, помощно пособие към курсовете за повишаване на дигиталните компетенции и работа с онлайн приложения провеждани в лабораторията за “Иновации, платформи в образованието и квалификацията” на “Института за перспективни изследвания за отбрана”.

Учебникът е регистриран с ISBN:978-954-2977-56-8 и е част от Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.). на Министерство на образованието.
Автор: Петко Димов, GSM: 0887930559 или e-mail: petkodimoff@gmail.com